ראשי > תקנון אתר כלכלי לייב

תקנון אתר כלכלי לייב

 

ברוכים הבאים לאתר כלכלי לייב (להלן: "האתר"). בהיכנסך לאתר, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר כמפורט להלן.

האתר "כלכלי לייב" הנו אתר מסחר מקוון אשר מציע לציבור הגולשים מידע על מכרזים שונים לרבות בתחום הנדל"ן, רכבים, מכרזים, מוצרי יד שניה וכו'.

תנאי השימוש באתר "כלכלי לייב"

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לשני המינים.

הסכמה לתקנון

השימוש באתר ובתכניו, לרבות השימוש באתר באמצעות מכשירי קצה שונים - (כולל מסירת כל מידע לפרסום באתר זה וקריאת הודעות המתפרסמות בו), מעיד על הסכמתו של המשתמש ואישורו לאמור בתנאי השימוש, ההתניות וכל יתר ההנחיות שבהסכם זה, כפי שיתעדכנו על ידי "כלכלי לייב" מעת לעת, הכול כמפורט בתקנון זה, וכפוף ומותנה בכך שהמשתמש יקרא תנאים אלו בעיון ובקפידה בטרם רישום לאתר, ואכן יעמוד בתנאים ובמגבלות המפורטים בתקנון זה, ויקיים אותם.

תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

התקנון נועד להסדיר את היחסים המשפטיים בין כל מי שגולש באתר לבין "כלכלי לייב" ולכן- הסכם זה מהווה את הבסיס המשפטי הבלעדי לכל התדיינות משפטית בנושא השימוש באתר בין המשתמש לבין "כלכלי לייב" או מי מטעמה. השימוש באתר מעיד על כך שהמשתמש קרא, הבין והסכים לכל התנאים שלהלן במלואם ללא סייג, וכן מאשר כי נהג וינהג על פי הכתוב בתקנון.

שימוש באתר

על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר "כלכלי לייב" להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמא: בשורת הכתובת (Address bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

זכות שימוש

מפעילת האתר אינה בודקת את זכותם של המשתמשים באתר לפרסם מידע באתר.

הקפדה על מסירת פרטים נכונים

המשתמש מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותו.

חובת הודעה על שימוש בלתי מורשה

חל איסור מוחלט לעשות שימוש באתר לצורך הבעת או הפצת מידע או פרטים שהם בלתי חוקיים, טורדניים, מאיימים, ו/או שיש בהם משום עידוד לביצוע דבר אלימות, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות או מפרים את החוק בכל דרך שהיא.

אם קיים חשש כי מישהו משתמש או השתמש בפרטי הרשמת המשתמש, על המשתמש להודיע על כך ל"כלכלי לייב" באופן מיידי.

מובהר בזאת כי "כלכלי לייב" שומרת לעצמה את שיקול הדעת ואת הזכות הבלעדית להסיר מידע, למנוע ו/או להפסיק שימוש באתר, בכל מקרה בו ייעשה שימוש בלתי ראוי באתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

שינויי כללים

ל"כלכלי לייב" או למי מטעמה, שמורה הזכות לשנות את תקנון האתר מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. "כלכלי לייב" תפעל ככל האפשר לעדכון המשתמש אודות השינויים בתנאי השימוש, וזאת באמצעות פרסום הודעה ב"כלכלי לייב" שתכלול את נוסח התנאים המתוקנים, או שתפנה אליהם. באחריותם הבלעדית של משתמשי האתר לבדוק ולהתעדכן מעת לעת האם חלו באתר ובתנאיו שינויים, והאם שינויים אלה רלוונטיים לגביהם.

אם המשתמש מעוניין להכניס עקב השינוי באתר שינויים בתוכן המידע שמסר לפרסום באתר, באחריותו הבלעדית לבקש זאת בכתב מ"מכלכלי לייב" לעשות כן.

למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי "כלכלי לייב" ו/או מי מטעמה, בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו (אם יתרחשו) אגב ביצועם.

שליטה בפרסומים ואחריות עליהם

"כלכלי לייב" או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר. הפרסום באתר אינו משום המלצה ו/או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד, מצד "כלכלי לייב" לרכוש את המוצר המוצג בפרסום/בפרסומת ו/או לעשות שימוש בשירות או מידע המוצג בפרסום/בפרסומת.

האחריות הבלעדית לכל תוכן המידע המפורסם באתר ולעצם פרסומו באתר, חלה על מפרסמי ההודעות/הפרסומים בלבד, שכן תכנים המוצגים באתר אשר מקורם בצדדים שלישיים הינם באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים.

"כלכלי לייב" אינה מתחייבת כי כל הקישורים ודרכי יצירת הקשר שימצאו באתר יהיו תקינים.

כל הסתמכות של משתמש באתר על כל תוכן או על כל מידע המוצגים ומפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפנייה, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המפורסמות שם, נעשית על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

פרסום מסחרי ב"כלכלי לייב"

"כלכלי לייב" בלבד רשאית לפרסם במסגרת אתר "כלכלי לייב" מסרים מסחריים, מודעות או פרסומות מסחריות- ישירות ו/או באמצעות צד שלישי.

פרסומות ומסרים אלה ישולבו ככל האפשר באופן שהמשתמש יבחין ביניהם לבין תוכן הודעות האתר. שירותי האתר עומדים לרשות המשתמש בין היתר בתנאי שיסכים לצפות בפרסומות ובמסרים מסחריים. מסיבה זאת נאסר עליו להתערב בפרסומות ובמסרים או להסירם.

מדיניות שמירה על פרטיות

האתר מציע אפשרות לקבלת פרטים ועדכונים אודות המוצרים והשירותים המוצגים בו, וכן לקבלת תכנים שיווקיים אחרים מטעמו, וזאת באמצעות רשימת תפוצה.

ההרשמה לרשימת התפוצה מתבצעת באמצעות מסירת שם וכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש.

מסירת מידע כנ"ל על ידי המשתמש נעשית מרצונו החופשי ועל פי בחירתו, וזאת כדי להשתמש בשירותיו של האתר. מובהר כי על המשתמש למסור פרטים אמתיים, וכי פעולות התחזות הינן אסורות על פי הדין, וייתכן שיש בפעולות אלה אף עבירות פליליות.

מובהר כי בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים בהם ביקר המשתמש, החיפושים אשר ערך באתר ומשך זמן שהייתו באתר.

האתר רשאי לעשות שימוש בשליחה של קובץ זיהוי אל הגולש, באופן שיאפשר לזהות את המחשב ממנו הגולש עושה שימוש (Cookie) וכן להשתמש במידע המופיע בקובץ זה. המשתמש יוכל להימנע מקבלת קבצים אלה באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן, אך חסימתם עלולה לגרום לכך שחלק מתכני האתר לא יהיו זמינים עבור אותו משתמש.

חברת "כלכלי לייב" פועלת עפ"י חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981

שמירת המידע והשימוש בו

האתר רשאי לשמור במאגריו מידע זה, בין היתר לשם ביצוע פעולות אלו: סטטיסטיקה, פרסום, שיווק וקידום מכירות, מתן שירותי דיוור וביצוע כל שימוש חוקי במידע בהתאם לכל דין. האתר רשאי לשלוח אל המשתמש דואר אלקטרוני הכולל גם מידע שיווקי ופרסומי, בכפוף להסכמת המשתמש. המשתמש מסכים בזאת ומאשר כי לא תהיה לו כל תביעה או טענה כלפי האתר בגין שימוש בפרטיו בהתאם לאמור לעיל.

אבטחת פרטי המשתמשים

האתר מכבד את פרטיות המשתמשים, ומפעיל מערכות ייעודיות לשם אבטחת המידע שנמסר על ידם ובכלל זאת לשמירה על סודיות המידע הנוגע לאמצעי התשלום. האתר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי המשתמשים אלא לפי תנאי שימוש אלה.

למרות מאמצי אבטחת המידע אין ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף במקרה של תקלה, פריצה למערכות האתר, או לשרתי האתר, או כל מקרה שאינו בשליטת האתר ו/או נובע מכוח עליון.

המשתמש מסכים כי האתר לא יישא בשום אחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או לשרתיו.

האתר לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לצד שלישי ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

העברת המידע לצדדים שלישיים

מנהלי האתר לא יעבירו לצדדים שלישיים את המידע שנמסר על ידי המשתמש אלא במקרים הבאים:

- במקרה שיתקבל צו שיפוטי המורה למנהלי האתר למסור את המידע לצד שלישי.

- במקרה של כל טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין אתר "כלכלי לייב" או מי מטעמו.

- במקרה שהמשתמש הפר את תנאי השימוש באתר.

הסרת המידע ממאגר האתר

אם יבקש המשתמש להפסיק לקבל עדכונים מהאתר, יוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתו לכך על ידי פנייה לאתר.

אתרים מקושרים

באתר עשויים להופיע קישורים לאתרים אחרים. אתרים אלה לא נתונים לשליטתו של האתר והוא אינו נושא בשום אחריות לתכנים המופיעים בהם.

זמינות האתר האתר שומר שבת וחגים ואינו פעיל בימים אלו.

האתר אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, ושיינתן כסדרו ללא הפרעות. המשתמש מסכים לכך שהאתר לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש עקב כך. אתר לא מספק שירותים ביום שבת וערבי חג על הגולש לדעת שהתשלום עבור השירות אינו כולל את הימים האלו. במידה ואתר נסגר מכל סיבה שהיא הגולש יקבל פיצוי קלנדרי עבור תקופת התשלום העתידית.

זמני הספקה:

זמני אספקת המנוי באמצעות תשלום באתר האינטרנט הינה מידית, עם סיום תהליך התשלום המנוי יפתח לאותה תקופה בה הלקוח יבחר

זמני אספקה לתשלום באמצעות מוקד הרישומים של האתר כלכלי לייב יערך עד כ 60 דקות מבקשת הלקוח ומסירת פרטי התשלום.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות לאתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.

אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות.

חל איסור על כל שימוש בזכויות יוצרים של "כלכלי לייב" ו/או של המפרסמים, בסימני מסחר המופיעים באתר ובלוגו האתר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין אם בתמורה ובין אם שלא בתמורה, ללא הרשאה מבעלי האתר ו/או מהמפרסמים בעלי הזכויות- בכתב ומראש.

"כלכלי לייב" מעניקה ללקוח בזה, כמשתמש, אישור/רישיון אישי שאינו ניתן להעברה, להשתמש בתוכנה לצורך הזנת פרטיו וכן לתצוגה ולקבלת מידע - (לרבות אפשרות להוריד מידע ולהדפיסו), וזאת בתנאי שיקפיד על קיום כל זכויות היוצרים וכל ההתניות האחרות שבתקנון.

המשתמש לא רוכש זכויות כלשהן בתוכנה ו/או בזכויות היוצרים ו/או בזכויות אחרות הטמונות ו/או קשורות בה, למעט זכות השימוש בה, כמפורט בהסכם זה.

המשתמש אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר "כלכלי לייב" וביישומיו מעבר לשימוש לצרכים שלו בלבד, וכן אינו רשאי לדרוש שתכנים יפורסמו או שיוסיפו להתפרסם.

החיבור לאתר עם שם המשתמש והסיסמא ינתנו למשתמש לאחר התשלום.

אפשרות לגלישה וצפייה באתר היא דרך המחשב בלבד, ולא דרך מוצרי קצה (טאבלט, מסופון, סמארטפון).

קבלת מידע מהאתר תינתן למשתמש אך ורק דרך האתר, ונציג השרות, לא יינתנו הודעות למייל על השימוש באתר ותכניו.

למען הסר ספק- אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך אתר "כלכלי לייב" ובכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר "כלכלי לייב" בכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל- חל איסור קצירה , כך שהמשתמש, אינו רשאי להפעיל מערכות לקצירת כתובות דואר אלקטרוני מעמודי האתר, ולא ישתמש באתר על מנת לאסוף מידע על כל אדם אחר.

איסור כנ"ל אינו חל על פעולתם של מנועי-חיפוש כלליים, המקשרים במישרין אל האתר.

מודגש כי חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.

כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו ל"כלכלי לייב" ו/או ללקוחות "כלכלי לייב" ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה, ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש, וזאת - מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע ל""כלכלי לייב" על פי ההסכם ועל פי הדין.

שימושים אסורים

המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש בניגוד לתנאים שלהלן, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר. כמו כן, המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.

המשתמש אינו רשאי להמחות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו, אלא באישור מראש ובכתב של "כלכלי לייב" .

הגבלת אחריות "כלכלי לייב"

"כלכלי לייב" משקיעה מאמצים רבים על מנת לספק למשתמשי האתר תוכן אמין ומדויק. עם זאת, יש לציין כי ייתכן שבתהליך עיבוד ופרסום תכני האתר תיפולנה טעויות. האתר אינו אחראי לשום נזק שייגרם כתוצאה מהסתמכות על תוכן זה וכל הסתמכות עליו הינה על אחריות המשתמש בלבד. המשתמש מוותר על כל טענה או תביעה כלפי האתר הנובעת משימוש בתוכן האתר.

תוצאות שירותי החיפוש של האתר מסופקים ומוצגים כמו שהם (As is) כפי שנתקבלו מצדדים שלישיים, ללא אחריות כלשהי של "כלכלי לייב" או מי מטעמה. "כלכלי לייב" או מי מטעמה אינה אחראית לאי התאמות כלשהם בנתונים המתקבלים מהצדדים השלישיים ו/או להפרה של זכות קניין הנובעת מנתונים שמקורם בצדדים שלישיים.

בהצגתם של הנתונים אין משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ביחס לאתר מכירות של צד שלישי כלשהו.

"כלכלי לייב" או מי מטעמה לא תהא אחראית לכל נזק, אבדן, הפסד או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו. כמו כן ומבלי לגרוע באמור, "כלכלי לייב" או מי מטעמה לא תהא אחראית לטיב ו/או לאיכות המוצרים והשירותים הניתנים והמוצעים למשתמש באתר על ידי צד שלישי, לרבות לא לתנאי הרכישה, להליכי הרכישה ו/או לאספקתם, לאיכותם ו/או לזמינותם של המוצרים ו/או השירותים כאמור.

פרשנות לתנאי השימוש

המשתמש מסכים כי אין לפרש את תנאי השימוש האלו באופן מצמצם כנגד האתר, וזאת לנוכח המדיום המשתנה במהירות של האינטרנט . כל זכות שלא הוקנתה במפורש לגולש שמורה לאתר.

כל ויתור, דחייה, ארכה או הקלה מצד האתר כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת האתר, ולא ייחשבו כוויתור על זכויותיו על פי תנאי השימוש, למעט במקרה של ויתור מפורש בכתב, על הוראות תנאי השימוש.

שיפוי

המשתמש באתר מתחייב לשפות את האתר, בעליו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידו, לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהאתר זכאי לו על פי דין.

המשתמש יפצה וישפה את "כלכלי לייב" ו/או את ספקי המידע שלה, נושאי המשרה שלה, מנהליה, שליחיה/סוכניה, מורשיה, עמיתיה, שותפיה האחרים, עובדיה ונציגיה, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, עלויות וחבויות, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט , אשר יגרמו ל"כלכלי לייב" ו/או למי מטעמה על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.

המשתמש נותן בזאת את הסכמתו כי התחייבותו זו לשיפוי תחול בין אם "כלכלי לייב" או מי מטעמה הינו צד רשמי לתובענה משפטית ובין אם לא.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ישלם המשתמש את סכומי הנזק הנובעים מאחריות, כאמור לעיל, מיד עם הידרשו לכך בכתב על ידי "כלכלי לייב" דרישת תשלום כנ"ל של "כלכלי לייב" תשמש כראיה מכרעת שאין אחריה ולא כלום לגבי הצורך בשיפויה של "כלכלי לייב" בגין הנזק שנגרם לה באותו עניין.

המשתמש יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי "כלכלי לייב" ו/או מי מטעמה, בכל הקשור לגבולות האחריות של המשתמש לנזק כאמור.

על התקנון יחולו דיני מדינת ישראל

ישוב חילוקי דעות, דין ומקום השיפוט

הצדדים מסכימים לנסות וליישב כל מחלוקת שתתגלה ביניהם לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר "כלכלי לייב" ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה, וכן לרבות בקשר עם השירותים המסופקים על ידי "כלכלי לייב", בדרך של משא ומתן ישיר, ואם לא יעלה בידם ליישב את חלוקי הדעות בדרך זו, יפנו לבורר, אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט, ושזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.

עובר לתחילת הבוררות ימסור הבורר לצדדים את כל המידע הרלוונטי ביחס לקשריו הישירים והעקיפים למי מן הצדדים ו/או לבעלי העניין בצדדים ו/או לגופים קשורים של הצדדים, ככל שישנם, ולאחר שישמע את השגות הצדדים בנוגע לקשרים אלה ויכולתו להכריע באובייקטיביות ביחס לנושא הבוררות, יהיה הבורר בעל סמכות ההכרעה בשאלה האם להמשיך לכהן כבורר אם לאו.

הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר באר שבע.

הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים, אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי.

הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו.

סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין. בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה נתונה לבית-המשפט המוסמך בתל-אביב יפו, בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968.

המשתמש מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בית המשפט כאמור. ומוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט ו/או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות, או מכל סיבה שהיא.

היה ו"כלכלי לייב" תתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, הנובע מכל מעשה או מחדל של המשתמש, היא תהיה רשאית לצרף את המשתמש כצד לאותו הליך שיפוטי, ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם הבוררות הנ"ל.

רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך אתר "כלכלי לייב" יהוו ראיה לנכונות הפעולות.

השימוש באתר אינטרנט זה אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף לכל האמור בתנאים ובהתניות הכלולים במסמך זה.

קבילות בהליכים משפטיים

גרסה מודפסת של תקנון זה ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהוו ראיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים, המבוססים או הקשורים לתקנון זה במידה שווה ובאותם תנאים החלים על שאר הרשומות והמסמכים העסקיים, שהופקו ונשמרו במקור במתכונת מודפסת.

התיישנות

על פי האמור בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, וכחוזה נפרד בכתב, הגולש מסכים בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של 6 חודשים ממועד ביצוע הפרסום נשוא פנייתו לאתר, כמועד סופי שבו יוכל הגולש לפנות/להפנות אל האתר בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. במקרה של פרסום חוזר, יתחיל מועד תקופת ההתיישנות ממועד הפרסום המקורי. הגולש מתחייב שלא להפנות אל האתר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. פעולה של המשתמש בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של האתר לפעולתו של המשתמש, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת ההתיישנות של האתר. המשתמש מסכים כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.

כתובות הצדדים בכל הנוגע להסכם זה הן כמצוין בטופס הזמנת השירותים המקוון/הידני ו/או ב"הסכם ההתקשרות"- (במקרים בהם נחתם). כל הודעה שתישלח לפי כתובות אלה ב'דואר רשום' תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני כעבור שבוע מעת שנשלחה.

הדין החל וסמכות שיפוט התיישנות ותנאים נוספים

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור באר שבע. הגולש מסכים לכך כי לא תהא תחולה להוראות ו/או לכללי ברירת דין בינלאומיים, ולפיכך לא יתקיים הליך משפטי מחוץ לישראל.

תקנות אבטחה לדף התשלום מאובטחת ברמה Pci-Dss Level 1.

ביטול עסקה

השימוש בחלק משירותי האתר ותכניו כרוך בתשלום, בהתאם לשיקול דעתה של הנהלת האתר. משך השימוש בשירות הינו לתקופה קצובה בהתאם לחבילה אשר רכש המשתמש ו/או בהתאם לחבילה אשר הותאמה לו על ידי צוות האתר. רכישת המינוי יכולה להיעשות על ידי טופס רישום לאתר "כלכלי לייב" או על ידי פניה צוות האתר כמפורט מטה.

שם המשתמש באתר הינו אישי ולא ניתן להעברה.

התשלום בעבור המנוי יהיה באמצעות כרטיס אשראי. פעולת החיוב באמצעות כרטיס אשראי מתבצעת באופן מיידי לאחר השלמת רכישת המינוי.

כאשר לקוח נרשם באמצעות כרטיס חיוב מיידי (דירקט, דיינרס, ישראCash, וכו'), החיוב יבוצע מיידית. במידה והלקוח ביטל את המנוי לפני תום תקופת הניסיון, כספו יוחזר לו ע"י חברת האשראי לפי מדיניות ההחזרים של חברת האשראי.

יש לשים לב שבמידה והביטול הוא לאחר תום תקופת הניסיון, הלקוח לא זכאי להחזר.

ברכישת מנוי, אתר "כלכלי לייב" מאפשר למשתמשיו גישה מקצועית למאגרי מידע המכילים את פירוט של המכרזים במשק, לרבות מכרזי ממשלה, מכרזים של מוסדות פרטיים, מכרזים של כונסי נכסים וכדומה. "כלכלי לייב" הוא אתר מקצועי ומהימן, המידע בו מתעדכן על בסיס יומי, וכך מאפשר למשתמשיו להגיש הצעות למכרזים השונים בזמן אמת.

כאמור לעיל, "כלכלי לייב" מעניקה ללקוח בזה, כמשתמש, אישור/רישיון אישי שאינו ניתן להעברה, להשתמש בתוכנה לצורך הזנת פרטיו וכן לתצוגה ולקבלת מידע - (לרבות אפשרות להוריד מידע ולהדפיסו), וזאת בתנאי שיקפיד על קיום כל זכויות היוצרים וכל ההתניות האחרות שבתקנון.

בשל אופי אתר "כלכלי לייב" ותכניו, ובהתאם לחריג בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 לפיו לא תעמוד לצרכן זכות ביטול בטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, כל רכישת מנוי הינה סופית והמנוי אינו ניתן לביטול מרגע הינתן הגישה לתכני האתר.

בהתאם לכך, בעת רכישת מנוי באתר המשתמש מסכים ומאשר בזאת כי הוא מודע לכך שהמנוי אינו ניתן לביטול ולא עומדת לו כל זכות לקבלת החזר כספי. כמו כן, המשתמש מסכים ומאשר כי הוא מודע לכך שלא תעמוד לו זכות להחזר כספי במידה ולא ניצל את יתרת זכותו במינוי. כמו כן, לא ניתן להשהות את מימוש המינוי.

בבחירת מנוי לתקופה מתחדשת, המשתמש מסכים ומאשר בזאת כי בגמר תקופת המנוי הראשוני, הנהלת "כלכלי לייב" תהא רשאית לחדש את תשלום המינוי באופן אוטומטי מידי חודש בחודשו, לפי המחיר המובטח בעת רכישת המינוי החודשי המתחדש.

במקרים חריגים בלבד, צוות האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק מנוי טרם תום תקופת סיומו, זאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית.

על אף האמור לעיל, מקום בו רכש המשתמש מנוי במבצע, וקיבל את התמורה הייחודית שבמבצע, בין כהטבה בדמי המנוי ובין באופן אחר, לא יינתן כל החזר כספי על אף ביטול העסקה.

סיום מנוי ביוזמת הלקוח טרם תום תקופתו – על-פי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, לא ניתן לבטל עסקת מכר מרחוק של טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, ומשכך לא ניתן לבטל עסקת רכישה של מנוי באתר, מכל סיבה שהיא, עד לתום תקופת המנוי שנרכשה. צפייה בתוכן כלשהו שבאתר למשך חמש דקות או יותר, תהא חזקה לשימוש באתר, ורישום במערכת "כלכלי לייב" יהווה ראיה חלוטה לעניין זה, אלא אם יוכיח הלקוח, ואתר "כלכלי לייב" תאשר, כי הצפייה בפריט התוכן לא התאפשרה כלל (דהיינו, לאחר לפחות חמישה ניסיונות בזמנים שונים) בשל סיבות הקשורות ב"כלכלי לייב" בלבד ולאחר שהלקוח התריע על כך בכתב ל"כלכלי לייב" ואפשר לה לתקן את התקלה. יובהר, כי באחריות המנוי לבדוק את אופי התכנים ואיכותם טרם התקשרותו עם "כלכלי לייב" (באמצעות התכנים המוצעים לצפייה באתר בטרם רכישת המנוי), ולא תישמע טענת ביטול בגין אופי ו/או איכות התכנים,

ובכל זאת לפנים משורת הדין חברת "כלכלי לייב" תאפשר ללקוח שרוצה לבטל באותו היום לשלם עבור מנוי ליום אחד.

"כלכלי לייב" אינה נושאת כל אחריות לגבי תקינות הקישורים, מהימנות התמונות ו/או המידע המוצג בהן. כמו כן, מטבע הדברים, הסובייקטים בתמונות עשויים להשתנות בתדירות גבוהה ו"כלכלי לייב" אינה אחראית לכל טענה בדבר עדכון בזמן אמת.

 

כאמור לעיל, האחריות הבלעדית לכל תוכן המידע המפורסם באתר ולעצם פרסומו באתר, חלה על מפרסמי ההודעות/הפרסומים בלבד ו/או על צדדים שלישיים. כל הסתמכות של משתמש באתר על כל תוכן או על כל מידע המוצגים ומפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפנייה, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המפורסמות שם, נעשית על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

 

יצירת קשר

אנו מזמינים את המשתמש לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניות אלה בהקדם. ניתן ליצור עמנו קשר באחת מהדרכים הבאות: בשעות הפעילות בימים א-ה: 9:00-18:00, ו- 9:00-13:00 בטלפון: 072-3360564 או באמצעות טופס יצירת קשר

ח.פ 516082211

תנאי מכירה פומיבית

באמצעות האתר, שירות ופלטפורמה לניהול מכירות, לרבות באופן של מכרזים, לעורכי דין, כונסי נכסים, מפרקים, נאמנים וכל בעל תפקיד אחר המעוניין לעשות שימוש במערכת האינטרנטית שלנו.

כמו כן, החברה עורכת באתר התמחרויות מקדימות אשר אינן מפורסמות באתר על ידי כונסי נכסים, רשות האכיפה והגבייה, נאמנים, מפרקים וכו', אלא מדובר בפלטפורמה שנועדה להעביר הצעות אל אותם גורמים (להלן: "שירות מכרז מקדים ו/או "שירות נוסף"), כמתואר ומפורט להלן.

השימוש באתר מעיד על אישורך כי קראת והבנת את תנאי השימוש ואתה מסכים ומקבל אותם ללא כל סייג או תנאי.

הנך מאשר ומסכים כי בעצם הרשמתך לאתר ושימושך בשירות הנך מאשר שגילך מעל 18 שנה, וכן הנך מאשר שקראת והבנת את תנאי השימוש המפורטים במסמך זה. כמו כן, הנך מתחייב ומצהיר כי במידה והנך מייצג חברה או ישות משפטית אחרת, הנך מוסמך להתקשר בהתחייבויות מטעמה וכי יש בידיך את הסמכות לחייב את החברה ו/או את הישות המשפטית בתנאי השימוש. למען הסר ספק, השימוש בביטויים "אתה" ו/או "הנך" ו/או "שלך" חלים על החברה ו/או הגוף המשפטי אותו אתה מייצג.

הנך מאשר כי ידוע לך שהאתר משמש כפלטפורמה המתווכת בין גולשים למוכרים, וכי המוצרים הנמכרים באמצעות האתר, נמכרים ומסופקים על ידי צדדים שלישיים,  ולחברה אין כל אחריות על המוצר, איכותו ו/או אספקתו.

ב.      הגדרות

מחירון הרכב המוצג באתר הינו מחירון לפני הפחתה ויש על המציע לעשות את השיקלולים הנדרשים על מנת להגיע למחירון הסופי , בין אם יש נא הפחתה על גובה הקילומטר ובין אם המקוריות ליסינג השכרה , חברה וכיוצא בזה.

"מכירות אונליין

"החברה" .

      "השרות", "השרותים" – השירותים הניתנים באתר 

"מכרז רשמי"- שירות אשר ניתן למכרז שהועבר על ידי גורם רשמי (כונס נכסים, נאמן, רשות האכיפה וכו') לחברה אשר זו תבצע התמחרות באתר עבורו.

"שרות מכרז מקדים", "שרות נוסף" – השירות כולל ריכוז וצפייה במודעות כונסי נכסים המתפרסמות באתרים שונים, הצגת תמונות עדכניות, שימוש במערכת מקוונת להצעת הגשות ייצוג הזוכה במכרז המקדים באתר, טיפול בטפסי הזכיה והעברתם למנהל המכרז, בין אם הגשה פיזית, בין אם באמצעות מערכות מקוונות, ובין אם באמצעות שרות טלפוני. מובהר כי השרות הנוסף ניתן כשרות מטעם האתר, הוא אינו מהווה פרסום מטעם כונס הנכסים, רשות האכיפה, מפרק, נאמן וכו' ואינו מחייב את גורמים אלו. שיחרור רכב במכרז מקדים אין התחיבות של זמן לשירור הרכב 

      "מנהל המכרז" – כונס הנכסים שמונה ו/או רשות אכיפה וגבייה ו/או מנהל מיוחד, ו/או מפרק וכד'.

      "הצעת המשתמש"- הינה הצעה בלתי חוזרת ובלתי מסוייגת לרכישת הממכר אשר בקשר אליו הוגשה הצעת המשתמש.

ג.       חשבון של המשתמש

כתובת הדואר של המשתמש תהיה אמצעי הזיהוי של חשבון המשתמש באתר ובשרותים הניתנים. למשתמש בלבד תהיה הרשאה להשתמש בשם המשתמש (כתובת הדואר האלקטרונית ). המשתמש מתחייב שלא לפתוח חשבון עם פרטים לא נכונים. המשתמש אחראי לשמור על סודיות החשבון, כולל הסיסמא שבחר. כל שימוש שיעשה בחשבון הינו באחריות המשתמש. ככל שהמשתמש סבור שנעשה שימוש בלתי הולם בחשבונו, עליו לפנות לחברה באופן מיידי באמצעות האתר.

ככל שהמשתמש מעוניין למחוק את חשבונו, עליו ליצור קשר עם צוות האתר באמצעות הדואר האלקטרוני: [email protected] .

ד.      השרותים

מתן השירותים מתחלק לשתי קטגוריות, האחת פלטפורמה המשמשת להשתתף במכירות נערכות על ידי מנהל המכרז אשר מועברות על ידי מנהל המכרז לחברה לשם התמחרות.

השנייה, ניהול "מכרז מקדים" אשר מאפשר למשתמש להשתתף בהתמחרויות מקדימות לצורך ייצוגו במכרזים של כונסי נכסים ו/או בעלי תפקיד שונים אשר מתפרסמים במרשתת ובעיתונות.

אשר לקטגוריה הראשונה, האתר משמש כפלטפורמה המאפשרת למשתמש להשתתף במכירות שנערכות על ידי מנהלי המכרז. מובהר כי החברה אינה מייצגת את מנהלי המכרז ואינה אחראית על הליכי המכרז ואישור ההצעה על ידי בעל התפקדי ו/או לשכת ההוצאה לפועל.

השרותים המסופקים באתר מהווים אמצעי טכנולוגי המאפשר התקשרות בין המשתמש באינטרנט לבין מנהלי המכרזים לצורך רכישת המוצרים הנמכרים על ידם ולחברה אין אחריות על המוצרים, טיבם, איכותם ואספקתם.

השרות באתר מאפשר למשתמש להציע הצעות לרכישה במסגרת מכירות פומביות המתפרסמות באתר על ידי כונסי הנכסים ו/או בעל תפקיד אחר.

אשר לקטגוריה השנייה- מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר מאפשר למשתמש שרות נוסף, של הגשת הצעות במסגרת מכרז מקדים, המתנהל באתר, לייצוג הזוכה במכרזים של כונסי נכסים ו/או בעל תפקיד אחר אשר המתפרסמים באתרים שונים ו/או בעיתונות. השירות כולל צפייה במודעות כונסי הנכסים, הצגת תמונות עדכניות, שימוש במערכת מקוונת להצעת הגשות ייצוג הזוכה, טיפול בטפסי הזכייה והעברתם למנהל המכרז, בין אם הגשה פיזית, בין אם באמצעות מערכות מקוונות, ובין אם באמצעות שרות טלפוני.

מובהר כי השרות הנוסף המוצע על ידי האתר מאפשר צפייה בפירסומים של כונסי הנכסים והשתתפות במכרז מקדים המתנהל באתר ואין בו משום פרסום מטעמו של כונס הנכסים ו/או בעל תפקיד אחר והוא אינו מחייב את כונס הנכסים.

     החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את השרותים המוצעים או חלקם בכל עת, כל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

ה.     התחייבות בהגשת הצעות

הצעת המשתמש לקניית נכסים המפורסמים באתר, בין אם במסגרת מכרז רשמי ובין אם במסגרת מכרז מקדים, הינה מחייבת ובלתי חוזרת וככל וההצעה שניתנה על ידי המשתמש זכתה בהליך ההתמחרות, על המשתמש לעמוד בהתחייבויותיו.

המשתמש מצהיר ומבין כי ביטול ההצעה על ידו יגרור מימוש כספי הערובה/ ביטחון/ פיקדון, בגובה 10% מסכום ההצעה, אשר ימומשו מתוך הכספים אשר יופקדו על ידי המשתמש כתנאי להשתתפותו בהליך.

ביטול ההצעה ללא מימוש הפיקדון תהיה רק במידה ומנהל המכרז יאשר זאת בכתב לחברה וזאת לאחר פניית המשתמש אל מנהל המכרז.

ו.       הפקדת פיקדון בהגשת הצעה

        הגשת הצעה במכרז כרוכה בהפקדת פיקדון. הפיקדון אינו מחייב את כרטיס האשראי אלא מחזיק את מסגרת האשראי בלבד.

        למשתמש לא תהיה כל טענה לחברה ו/או לבעל התפקיד בקשר למימוש הבטוחה עת ביטל המשתמש את הצעתו שהוכרזה כזוכה.

ז.       תשלומים נוספים

מנהל המכרז רשאי לגבות תשלומים נוספים, בנוסף למחיר הנכס אשר לגביו הוצעה הצעה לרכישה, בגין עמלה, דמי משלוח, מיסים וכד'. המשתמש מתחייב לשלם את כל התשלומים הנדרשים בהתאם לתנאי השימוש של האתר ושל מנהלי מנהלי האתר השונים.

ח.     דמי השתתפות

המשתמש מסכים, ללא כל תנאי, כי סכום הזכייה כולל בתוכו עמלה בשיעור של 10% בתוספת מע"מ מסכום ההצעה. דוגמא: משתמש מעוניין להציע הצעה בסך 60,000 ₪ עבור נכס כלשהו, הצעת הרכישה שלו תעמוד על סך של 54,000 ₪, כאשר הסך של 6,000 ₪ מהווה את סכום העמלה של החברה ולא יחשב כחלק מגובה ההצעה עמלת המינמום שהחברה תגיש יכולה להיות עד 25,000 שח פלוס מע"מ מכל מכירה שגם עם המכירה יותר קטנה מ100 אלף שח יכולה החברה לגבות עמלה של עד 10,000 שח. המשתמש מאשר את האמור לאחר שהבין באופן ברור ומפורש את הוראות סעיף זה.

מובהר כי ככל שלרכב אין טסט בתוקף, יחויב המשתמש בתשלום נוסף בסך 1,500 ₪ עבור שחרור הרכב ולקיחתו למבחן רישוי שנתי (לא כולל אגרת רישוי של הרכב, שתחול על הקונה). ככל שיתגלו ליקויי בטיחות ו/או כל ליקוי המחייב תיקון, יחולו עלויות התיקון על הקונה.

      כמו כן לחברה הזכות להשתמש בכספי הפיקדון לצורך הבטחת העמלה.

ט.     המידע המפורסם באתר

      החברה מפרסמת את המידע כפי שנמסר לה על ידי מנהלי המכרזים, ו/או כפי שפורסם באתרים השונים והיא אינה אחראית לנכונותו. מובהר כי המידע המפורסם הינו באחריות מנהלי המכרז בלבד ואין לחברה כל אחריות לתכנים המפורסמים באתר.

המשתמש מצהיר כי באפשרותו לבצע את כל הבדיקות הדרושות לו לשם הגשת הצעה, וכי הצעתו נעשתה לאחר שביצע את כל הבדיקות הדרושות לו.

      המשתמש בעצם אישור התקנון, מותיר לחברה לשלוח אליו דבר פרסומת כהגדרתם בחוק התקשרות. למען הסר ספק מובהר כי החברה אינה בודקת את המידע המפורסם ואיננה מתחייבת לנכונותו.

י.       שליטה ואחריות

המידע המפורסם באתר הינו באחריות מנהלי המכרז ואין לחברה כל שליטה ואחריות על נכונות, איכות, בטיחות או חוקיות המידע והפרטים המפורסמים על ידי צדדים שלישיים.

מובהר כי לחברה אין שליטה על היכולת של מנהלי המכרזים למכור ועל יכולתם של הקונים להתקשר בעסקה ולקנות פריטים ומוצרים.

החברה, לרבות בעלי מניותיה, עובדיה ומנהליה, לא יישאו באחריות לתכנים ולמידע המפורסם באתר וכן אינה אחראית להתקשרויות בין המשתמש למוכרים באמצעות האתר.

יא.  מדיניות פרטיות

ידוע לך והנך מסכים כי החברה רשאית לעשות שימוש במידע שלך בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה. הסכמתך לתנאי השימוש מהווה גם הסכמה למדיניות הפרטיות של החברה.

 (להשלים – מדיניות הפרטיות של החברה: איסוף ושימוש במידע, שימוש בעוגיות, הסכמה לקבלת חומרים פרסומיים ושיווקיים.. ).

יב.   זכויות יוצרים וקניין רוחני

המשתמש מצהיר כי התכנים והשרותים הניתנים באתר מוגנים בזכויות יוצרים. המשתמש מתחייב כי השימוש שיעשה באתר יהיה שימוש אישי בלבד, וכי לא יפורסם מידע או שרות שניתן באתר בכל דרך ללא הסכמה מהחברה.

הנך מתחייב לשמור על זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני ו/או כל זכות אחרת על פי כל דין ולהמנע מפגיעה ושיבוש תכנים באתר ו/או מפגיעה בזכויות צדדים שלישיים כלשהם.

יג.    ניטור פעילויות ותכנים

האתר והחברה שומרים לעצמם את הזכות לנטר כל סוג פעילות ו/או תוכן של משתמשי האתר, ולחסום משתמשים לפי שיקול דעתם הבלעדי.

האתר והחברה רשאים לבצע הסרה, שינוי ו/או השמטת פרטים מכל תוכן שיועלה לאתר, לפי שיקול דעתם הבלעדי.

משתמש שנחסם נאסר עליו להשתמש בחשבונות של אחרים או לפתוח חשבון חדש תחת פרטים של אחרים.

יד.   שימוש בהתאם לחוק

ידוע לך כי השימוש באתר כפוף לחוקי מדינת ישראל ולתקנות. הנך מתחייב לפעול בהתאם לדין הישראלי בכל הנוגע לשימוש באתר ובשרות בכלל, ובפרט בכל הקשור במכירות פומביות באתר.

 

טו.  הגבלת אחריות

      ידוע למשתמש כי החברה אינה מתחייבת לתפעולו התקין של האתר או השרות. החברה אינה מתחייבת שהצעות מוקדמות או הצעות במכירות המבוססות על זמן, הצעות חיות או קנייה של פריטים יהיו במדויק ו/או יוצגו בצורה תקינה ו/או יגיעו למנהל המכרזים.

החברה לא תהיה אחראית לתקלות שמקורן חבלת סייבר, כח עליון, פעולת איבה או מלחמה, פעולת טרור, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת מכל סוג, או תקלות הנובעות מחברות האשראי או מסליקת האשראי.

המשתמש מתחייב בזאת שלא לפנות אל החברה, בעלי מניותיה, נושאי משרה ו/או דירקטורים ו/או עובדים ו/או סוכנים ו/או חברות בנות ו/או מסונפות ו/או יורשיהם ו/או מי מהם בטענות, תביעות, דרישות, פסקי דין, ונזקים מכל סוג שהוא, בין אם ידועים ובין אם בלתי ידועים, חשודים ובלתי צפויים, הנובעים מהשימוש שיעשה באתר או בשרות, בין במישרין ובין בעקיפין, ולא תהיה למשתמש כל טענה כלפי החברה בעניין זה.

טז.  מדיניות ביטול- דמי משתמש עבור שימוש באתר

1.      במידה ותבטל את רכישת השימוש באתר, מכל סיבה שהיא, לא תהיה זכאי להחזר כספי, בין אם התשלום בוצע ובין אם לא בוצע עדיין.

2.      מובהר כי ניתן לבטל שרות מתמשך בסך 199 ₪ בחודש רק דרך מערכת הניהול באיזור האישי.

יז.    הליך המכר ופיצוי מוסכם

1.      המשתמש מסכים כי ככל יזכה בהתמחרות הוא מתחייב להעביר למפרסם המכרז סך השווה ל 10% מסכום הזכייה וזאת תוך 24 שעות ממועד הזכייה ו/או כל סכום אחר אשר יקבע על ידי בעל התפקיד.

2.      ככל והמשתמש לא יעשה כן, הצעתו לא תהיה קבילה.

3.      ידוע לך, והנך מתחייב באופן בלתי חוזר, כי במידה ותחזור בך מהצעתך ו/או לא תפעל כמפורט לעיל, תחויב לשלם באופן מיידי לחברה ו/או מנהל המכרז סך מוסכם בגובה של 10% מסכום הזכייה. במידה ולא יעשה כן, החברה רשאית להשתמש בפרטי כרטיס האשראי לצורך החיוב וכן לנקוט בכל הליך משפטי לצורך גביית הסכום וכן רשאית החברה להמחות זכות זו למפרסם המכרז, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

4.      מכרז רשמי- ידוע למשתמש כי מפרסם המודעה ו/או מנהל המכרז ו/או בעל התפקיד יהיו רשאים לקיים התמחרות אינטרנטית ו/או פרונטאלית ו/או טלפונית ו/או בכל דרך אחרת למכירת כלי רכב והכל לפי שיקול דעתם בין אם בעצמו ובין אם באמצעות החברה.

5.      מכרז מקדים- ידוע למשתמש כי החברה תשתמש במערכת מקוונת להגשת הצעות מקדימות זוכות ולשם כך מייפה המשתמש את כוחה של החברה לפנות בשמו ולייצג אותו אל מול מנהלי המכרזים ו/או בעל התפקיד.

6.      ידוע למשתמש כי כלי הרכב ימכרו במצבם הפיזי והמשפטי הקיים, AS IS וכי מפרסם המודעה ו/או מנהל המכרז ו/או בעל התפקיד אינו אחראי ואינו מודע לתקינותם ושלמותם של כלי הרכב.

7.      ידוע למשתמש כי מפרסם המודעה ו/או מנהל המכרז אינו מחויב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והוא יהיה רשאי לקיים התמחרות בין המציעים או חלקם, אף לאחר ההתמחרות ו/או לאחר חתימת הסכם המכר, להאריך את מועד הגשת ההצעות, להאריך את זמן ההתמחרות של כל אחד מכלי הרכב, למכור רק חלק מכלי הרכב וכן לבטל את הליך ההתמחרות, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של מפרסם המודעה.

8.      המשתמש יודע ומסכים כי הצעתו הינה בלתי חוזרת, וכי מכירת כלי הרכב מותנית באישור מפרסם המודעה ו/או הזוכה בתיק ההוצאה לפועל ו/או בית המשפט וכפופה לאישור כב' רשם ההוצאה לפועל ו/או הגורם השיפוטי המתאים לעניין.

9.      המשתמש יודע ומסכים כי רישומי החברה יהוו ראיה לכאורה לביצוע הרכישה על ידי המשתמש.

10.  ידוע למשתמש כי ישנה אפשרות שהליכי מכירה יעוכבו או יתבטלו בעקבות צו שיפוטי שינתן.

יח.  שינויים ותיקונים בתנאי השימוש

1.      ידוע למשתמש כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך ו/או לתקן את תנאי השימוש באתר ובשירות. החברה תהיה רשאית לשנות את תנאי השימוש בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. במידה ויעשה שינוי ו/או תיקון בתנאי השימוש של השירות, החברה מתחייבת להודיע על כך למשתמש באמצעות דאר אלקטרוני או באמצעות הודעה בעת הכניסה לאתר, או באמצעות פרסום התנאים החדשים באתר ופרסום אודות שינויים אלה באתר.

2.      כל שינוי או תיקון יכנס לתוקף מיד עם פרסום השינוי או התיקון באתר ויחול על כל הפעולות ו/או המחדלים מיום כניסתו של השינוי לתוקף.

3.      המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה לקבל הודעה אישית על כל שינוי או תיקון כנ"ל. ידוע לך כי המשך שימושך בשירות לאחר פרסום השינויים ו/או התיקונים מהווה הסכמה מצידך לשינויים או תיקונים אלה.

4.      ידוע למשתמש כי עליו להתעדכן מעת לעת בתנאי השימוש על מנת להבין ולהכיר את תנאי השימוש החלים עליו. במידה ואינו מסכים לתנאי השימוש המתוקנים, אינו רשאי להמשיך להשתמש בשירות ועליו להימנע משימוש בשירות.  

5.      שאלות הבהרה בעניין השימוש באתר או בשירות ניתן להפנות לאתר כונס און ליין.

יט.    שיפוי

1.      מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לחברה על פי תנאי השימוש ו/או על פי דין, המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, ככל שתפר את תנאי השימוש ו/או עקב הפרה של כל דין ו/או זכות של צד שלישי על המשתמש.

כ.        מקום השיפוט

1.      מקום השיפוט הבלעדי בכל דבר ועניין שבינך לבין החברה ו/או האתר יהיה בבית המשפט המוסמך בעיר באר-שבע, לפי הדין הישראלי בלבד.

2.      למען הסר ספק האמור לעיל חל גם על משתמש שאינו תושב ו/או אזרח ישראל.

אני מאשר כי קראתי את ההסכם.

היתר עיסקא

כל המתנהל בעסק זה הוא עפ"י היתר - עיסקא

כפי המבואר בספר

"הבית לאור ההלכה"

או עפ"י

"מלוה ה'"